قسمت اول - کرم موریس

/
با کرم‌های رایانه‌ای آشنا هستید؟ تا به حال اسم "موریس" به عنوا…